ข้อมูลทั่วไป
    ประวัติ อบต. บางช้าง
    สภาพทั่วไปอบต. บางช้าง
    ข้อมูลหมู่บ้าน
    OTOP บางช้าง
    ปราชญ์ชาวบ้าน
    สถานที่ท่องเที่ยว
    รวมภาพอบต. บางช้าง
    ร่วมลงนามถวายพระพร
 
คณะผู้บริหารและสมาชิก
    คณะผู้บริหาร อบต.
    สมาชิกสภา อบต.
    โครงสร้างส่วนราชการ
    รายรับรายจ่าย
    บุคคลดีเด่นประจำป
 
โครงสร้างส่วนและข้อมูลต่างๆ
    สำนักงานปลัด
    ส่วนการคลัง
    ส่วนโยธา
    ส่วนสาธารณสุข และ
             สิ่งแวดล้อม
ลิงค์เพื่อประชาชน
    การปรับลดรายะเวลา
      และขั้นตอนงานบริการ
 
กฎหมายและระเบียบต่างๆ
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 

 
ตรวจสอบอีเมล
ผู้ใช้ :
รหัส :
หนังสือพิมพ์

กระทรวงต่างๆ

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน


สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program Acrobat
Download Program



 
วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมผลิตสินค้าการเกษตร เขตอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ ธรรมชาติรื่นรมย์ นำชุมชนพัฒนา
  Untitled Document


แผนภูมิโครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง

   

ฝ่ายตรวจสอบภายใน
(เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน)
   
ปลัด อบต.
(นักบริหารงาน อบต.)
 
 
รองปลัด อบต.
(นักบริหารงาน อบต.)
 

 
สำนักงานปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป)
- งานบริหารทั่วไป
- งานนโยบายและแผน
- งานกฎหมายและคดี
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและ
   วัฒนธรรม
- งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
 
ส่วนการคลัง
(นักบริหารงานคลัง.)
- งานการเงิน
- งานบัญชี
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
 
 
ส่วนโยธา
(นักบริหารงานช่าง.)
- งานก่อสร้าง
- งานออกแบบและควบคุมอาคาร
- งานผังเมือง
- งานประสานสาธารณูปโภค
 
ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

(นักบริหารงานสาธารณสุข
และ สิ่งแวดล้อม)

- งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
- งานส่งเสริมสุขภาพและ
  สาธารณสุข
- งานรักษาความสะอาด





หมายเหตุ คลิกที่ตำแหน่งของแต่ละส่วน เพื่อดูโครงสร้างแต่ละส่วน
 


© สงวนลิขสิทธิ์ ๒๐๐๕ - ๒๐๐๖ โดย องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง