ข้อมูลทั่วไป
    ประวัติ อบต. บางช้าง
    สภาพทั่วไปอบต. บางช้าง
    ข้อมูลหมู่บ้าน
    OTOP บางช้าง
    ปราชญ์ชาวบ้าน
    สถานที่ท่องเที่ยว
    รวมภาพอบต. บางช้าง
    ร่วมลงนามถวายพระพร
 
คณะผู้บริหารและสมาชิก
    คณะผู้บริหาร อบต.
    สมาชิกสภา อบต.
    โครงสร้างส่วนราชการ
    รายรับรายจ่าย
    บุคคลดีเด่นประจำป
 
โครงสร้างส่วนและข้อมูลต่างๆ
    สำนักงานปลัด
    ส่วนการคลัง
    ส่วนโยธา
    ส่วนสาธารณสุข และ
             สิ่งแวดล้อม
ลิงค์เพื่อประชาชน
    การปรับลดรายะเวลา
      และขั้นตอนงานบริการ
 
กฎหมายและระเบียบต่างๆ
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 

 
ตรวจสอบอีเมล
ผู้ใช้ :
รหัส :
หนังสือพิมพ์

กระทรวงต่างๆ

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน


สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program Acrobat
Download Program 
วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมผลิตสินค้าการเกษตร เขตอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ ธรรมชาติรื่นรมย์ นำชุมชนพัฒนา
 


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง
ตำบล บางช้าง อำเภอ สามพราน จังหวัด นครปฐม 73110
โทรศัพท์ 0-3432-1314 โทรสาร 0-3432-1314

ที่ตั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอสามพราน ประมาณ 3.5 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลข้างเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ จดตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ทิศใต้ จดตำบลหนองนกไข่ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดนครปฐม
ทิศตะวันออก จดตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ทิศตะวันตก จดตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

เนื้อที่
องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง มีเนื้อที่ 17.184 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 10,740ไร่ แบ่งเป็น 11 หมู่บ้าน คือ
1. หมู่ที่ 1 บ้านบางช้างใต้
2. หมู่ที่ 2 บ้านบางช้างเหนือ
3. หมู่ที่ 3 บ้านดอนทอง
4. หมู่ที่ 4 บ้านคลองบางช้าง
5. หมู่ที่ 5 บ้านหัวอ่าว
6. หมู่ที่ 6 บ้านคลองท่านา
7. หมู่ที่ 7 บ้านบางกระสัน
8. หมู่ที่ 8 บ้านบางม่วง
9. หมู่ที่ 9 บ้านคลองบางม่วง
10. หมู่ที่ 10 บ้านศีรษะย่าน
11. หมู่ที่ 11 บ้านดอนทอง

ตำบลบางช้าง มีประชากรทั้งสิ้น 7,578 คน แยกเป็น ชาย 3,641 คน หญิง 3,937 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 344 คน/ตารางกิโลเมตร จำนวนครัวเรือน 2,229 ครัวเรือน

ข้อมูลประชากรตำบลบางช้างณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2549)

หมู่ที่

ครัวเรือน

ชาย

หญิง

รวม

1

183

288

348

636

2

215

362

377

739

3

241

424

450

874

4

142

251

254

505

5

179

346

347

693

6

401

492

552

1,044

7

74

118

132

250

8

183

318

365

683

9

92

193

211

404

10

434

680

715

1,395

11

85

169

186

355

รวม

2,229

3,641

3,937

7,578

 

การศึกษา
- โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 4 แห่ง
- ศูนย์การศึกษา กศน. จำนวน 1 แห่ง
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จำนวน 1 แห่ง
- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 5 แห่ง

การสาธารณสุข
- สถานีอนามัยประจำตำบล จำนวน 2 แห่ง
- ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน 1 แห่ง
- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- สถานีตำรวจชุมชน จำนวน 1 แห่ง

 

สถาบันและองค์กรทางศาสนา
- วัด จำนวน 2 แห่ง
(วัดบางช้างใต้ + วัดเชิงเลน)
- ศาลเจ้า จำนวน 3 แห่ง

การคมนาคม
- โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 14 แห่ง

หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
- ปั๊มน้ำมันและก๊าซ จำนวน 3 แห่ง
- โรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 14 แห่ง
- ฟาร์มหมู จำนวน 2 แห่ง

•  การไฟฟ้า
- อัตราการใช้ไฟฟ้าของหมู่บ้าน คิดเป็นอัตราร้อยละ 100

•  แหล่งน้ำธรรมชาติ
- แม่น้ำ จำนวน 1 สาย
- ลำคลอง จำนวน 33 สาย

•  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
- บ่อน้ำบาดาล จำนวน 2 4 บ่อ
- หอถังน้ำประปา จำนวน 23 แห่ง

•  มวลชนจัดตั้ง
- กลุ่มลูกเสือชาวบ้าน 4 รุ่น 800 คน
- กลุ่มเกษตรกรทำสวน 8 กลุ่ม 8 0 คน
- กลุ่มไทยอาสาป้องกันชาติ 1 รุ่น 50 คน
- กลุ่มกองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ 1 รุ่น 30 คน
- กลุ่มเยาวชน 1 กลุ่ม 20 คน
- กลุ่มสตรีอาสาพัฒนา 1 กลุ่ม 114 คน
- กลุ่มออมทรัพย์ 1 กลุ่ม 163 คน
- กลุ่มแอโรบิค 1 กลุ่ม 30 คน
- กลุ่ม อปพร. 2 รุ่น 49 คน
- กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ 1 กลุ่ม 75 คน
- กลุ่มอนุรัก ษ์ทรัพยากรธรรมชาติฯ 1 กลุ่ม 100 คนอาชีพ
อาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม พืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ฝรั่ง มะนาว ชมพู่ กล้วยไม้ และ มะพร้าวน้ำหอม
อาชีพรอง คือ ค้าขายและรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม
ประชาชนส่วนใหญ่สามารถประกอบอาชีพในการเลี้ยงชีพตนเองได้ และมีรายได้ค่อนข้างแน่นอน

ผลิตภัณฑ์ OTOP ของตำบลบางช้าง ได้แก่
1. ฝรั่งดอง หมู่ที่ 5
2. ฝรั่งสด หมู่ที่ 5
3. มะพร้าวน้ำหอม หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 8
4. สมุนไพรลูกกลอน หมู่ที่ 6
5. จักสาน หมู่ที่ 9
6. น้ำดาหลา หมู่ที่ 9
7. ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว หมู่ที่ 10
8. ขนมเบื้องหวานคุณแก้ว หมู่ที่ 10

วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง
มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมผลิตสินค้าการเกษตร เขตอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ ธรรมชาติรื่นรมย์ นำชุมชนพัฒนา

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง  
•  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่จำเป็นขั้นพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพ
•  พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
•  ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน เพื่อยกระดับ รายได้ให้สูงขึ้น
•  พัฒนาแหล่งน้ำอุปโภค บริโภค ให้ได้คุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
•  อนุรักษ์ และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้มีความร่มรื่น น่าอยู่
•  สร้างความเข้าใจ พัฒนาความรู้ ให้กับประชาชน ในกิจกรรมการเมืองและปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชน ให้มีประสิทธิภาพ
•  พัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาระบบสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน

 


 

 


© สงวนลิขสิทธิ์ ๒๐๐๕ - ๒๐๐๖ โดย องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง